Junior Football Coach job with GLL in Cardiff, Wales, UK | Leisure Opportunities
Leaderboard
Leisure Opportunities
Job search
Job Search
see all jobs
Careers with GLL
About GLL
As a not-for-profit organisation, we’re different. Passionate about our people, we offer ongoing training and development to help you to be the best; you’ll truly get out what you put in. We’re an Investors in People Silver award holder and have won numerous awards for our training and progression initiatives
Training opportunities with GLL
training
GLL
location: London, UK
training
GLL
location: London, UK
training
GLL
location: London, UK
More jobs
Videos
Careers with GLL
Junior Football Coach
Fairwater Leisure Centre - Cardiff, United Kingdom
Cardiff, Wales
Cardiff
United Kingdom
£10.00 per hour
Full time
09 Feb 2019
040423
08 Jan 2019
apply now
GLL is growing and we're now looking for an experienced Football Coach to work at Fairwater Leisure Centre in Cardiff.

We're managing more sports and leisure centres than ever before making us the UK's largest leisure operator. And with nearly 260 sports facilities throughout the UK, including some of the most iconic and sought-after training centres, you'll be sure to find somewhere to match your skills.

Aligning with our mission to get more people, more active, more of the time, your passion for sport and fitness or swimming will inspire others at whatever level they're at. Our key sports are football, netball, basketball, gymnastics / trampolining and swimming / diving, but whichever of these you coach, you'll do so with passion and enthusiasm.

You must hold a minimum level 2 football qualification; this will ensure that you can comfortably deliver high-quality sessions at a variety of levels, abilities and age groups from children through to experienced adults.

In return, we offer a range of benefits that you'd expect from the UK's largest leisure provider:
- Pension schemes
- Discounted membership at our leisure centres
- Career pathways
- Ongoing training and development to help you to be the best

If you're community-focussed and have experience if working in a club environment, then apply now.

All pay rates are subject to skills, experience, qualifications and location.

About Us
GLL is the UK’s largest leisure and cultural services provider and one of the first and largest leisure social enterprises. Our aim is to get more people, more active, more of the time whilst making leisure and community facilities accessible and affordable. We partner with local authorities to run leisure centres, swimming pools, libraries, children’s centres, spas, events spaces and world-class sporting venues such as the Copper Box Arena and London Aquatics Centre on the Queen Elizabeth Olympic Park - all under our Better brand. As a not-for-profit organisation, we’re different. Passionate about seeing our communities thrive, we invest back into our facilities, projects and people and are an Investors in People Silver Award employer.

GLL is an equal opportunities employer.

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

Mae GLL yn tyfu ac rydym bellach yn chwilio am Hyfforddwr Pêl-droed i weithio yn Canolfan Hamdden y Tyllgoed yn Caerdydd.

Rydym yn rheoli mwy o ganolfannau chwaraeon a hamdden nag erioed sy’n golygu mai ni yw gweithredwr hamdden mwyaf y DU. A chyda bron 260 o gyfleusterau chwaraeon ledled y DU, gan gynnwys rhai o’r canolfannau hyfforddi mwyaf eiconig a nodedig, byddwch yn sicr o ddod o hyd i rywle sy’n cydweddu â’ch sgiliau.

I gyd-fynd â’n hymgais i annog mwy o bobl i fod yn fwy actif, a hynny’n amlach, bydd eich brwdfrydedd dros chwaraeon a ffitrwydd neu nofio yn ysbrydoli eraill ar ba lefel bynnag maen nhw. Ein prif chwaraeon yw pêl-droed, pêl-rwyd, pêl-fasged, gymnasteg/trampolinio a nofio/plymio, ond p’un bynnag o’r rhain rydych yn ei hyfforddi, byddwch yn gwneud hynny yn llawn brwdfrydedd ac angerdd.

Rhaid bod gennych o leiaf gymhwyster pêl-droed Lefel 2; bydd hyn yn sicrhau y gallwch gyflwyno sesiynau o safon yn gyfforddus ar sawl lefel, gallu a grŵp oedran, o blant i oedolion profiadol.

Yn gyfnewid, rydym yn cynnig amrywiaeth o fuddiannau y byddech yn eu disgwyl gan ddarparwr hamdden mwyaf y DU:
- Cynlluniau Pensiwn
- Aelodaeth ar ostyngiad yn ein canolfannau hamdden
- Llwybrau gyrfa
- Hyfforddiant a datblygiad parhaus i’ch helpu i sicrhau mai chi yw’r gorau

Os yw’r gymuned wrth wraidd yr hyn rydych yn ei wneud ac mae gennych brofiad o weithio mewn amgylchedd clwb, ymgeisiwch nawr.

Mae’r holl gyfraddau tâl yn amodol ar sgiliau, profiad, cymwysterau a lleoliad.

Amdanom ni
GLL yw darparwr gwasanaethau hamdden a diwylliannol mwyaf y DU ac un o'r mentrau cymdeithasol hamdden cyntaf a mwyaf. Ein nod yw gwneud rhagor o bobl yn fwy actif yn amlach a gwneud cyfleusterau hamdden a chymunedol yn hygyrch a fforddiadwy. Rydym yn ffurfio partneriaethau ag awdurdodau lleol i redeg canolfannau hamdden, pyllau nofio, llyfrgelloedd, canolfannau plant, sbâu, lleoliadau digwyddiadau a lleoliadau chwaraeon o safon ryngwladol - megis Copper Box Arena a London Aquatics Centre ym Mharc Olympaidd y Frenhines Elisabeth - a hyn oll dan ein brand Better. Fel sefydliad nid-er-elw, rydyn ni'n wahanol. Rydym yn angerddol dros weld ein cymunedau’n ffynnu, rydym yn ail-fuddsoddi yn ein cyfleusterau, projectau, pobl ac rydym yn gyflogwr Safon Arian Buddsoddwyr mewn Pobl.

Mae GLL yn gyflogwr Cyfle Cyfartal.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

apply now
Leaderboard
Leaderboard
Active IQ
Active IQ