Head of Partnership Development/ Pennaeth Datblygu job with Sport Wales in Cardiff, United Kingdom | Leisure Opportunities
Job Search
see all jobs
Careers with Sport Wales
Head of Partnership Development/ Pennaeth Datblygu
Cardiff, United Kingdom
£42,112 - £49,224, Cyflog - £42,112 - £49,224
24 Jan 2018
apply now
Sport Wales is the national organisation responsible for developing and promoting sport in Wales. 

We are ambitious and aspire to achieve our outcomes through a diverse network of staff and partnerships. 

This is an exciting time for Sport Wales. We have just commenced work to develop a new vision for sport in Wales; and a Sport Wales Strategy that will set out our role in realising the vision.  This work provides a great opportunity to ensure that sport continues to play a key role in our society and is recognised and valued for the impact it has on the well-being of future generations.

We are looking for an exceptional candidate to join our community sport leadership team, someone with well-honed business skills especially in partnership development and relationship management.  Your business skills, experience and behaviours are of paramount importance and we are keen to encourage candidates beyond the sport sector.

We are committed to making community sport more diverse, accessible and enjoyable for all and you will be required to lead our strategic approach to further develop a wide-ranging partner network. This will include developing partnerships within sport and beyond that respond to current and emerging Welsh Government agendas, promoting innovation and cross public sector working to tackle barriers to participation.

High-quality relationship management needs to be at the core of what we do.  You will lead this work to ensure Sport Wales is an exemplary organisation that is characterised by effective long-term planning based on collaboration and co-production. 

Sport Wales is in a unique position to develop high-quality insight that can help inform partners in their planning.  Working closely with our Insights Team, you will ensure that our community sport insight is applied both internally and to our partner network to maximum effect.

You will already be an experienced leader with a successful track record in partnership development, relationship management, and connecting insight to planning and delivery.  You must be comfortable working in a fast moving environment and be able to apply your change management skills to an ambitious and developing organisation. 

We are committed to developing an inclusive leadership culture and encourage applications from diverse backgrounds.

Excited about the potential of the role?  Why not take a look at 2 case studies showing the impact our investments have on people’s lives.

More Than Sport - Burry Port

More than Sport - Zamu

We value the diversity of our workforce and welcome applications from all sections of the community. 

Closing Date: 12 noon on 24 January 2018

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a hamdden gorfforol yng Nghymru. Rydym yn uchelgeisiol ac mae gennym ddyhead i gyflawni ein canlyniadau drwy gyfrwng rhwydwaith amrywiol o staff a phartneriaethau.

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i Chwaraeon Cymru. Rydym newydd ddechrau gweithio i ddatblygu gweledigaeth newydd ar gyfer chwaraeon yng Nghymru, a Strategaeth ar gyfer Chwaraeon Cymru a fydd yn pennu ein rôl mewn gwireddu’r weledigaeth. Mae’r gwaith hwn yn gyfle gwych i sicrhau bod chwaraeon yn parhau i chwarae rôl allweddol yn ein cymdeithas ni a’u bod yn cael eu cydnabod a’u gwerthfawrogi am eu heffaith ar lesiant cenedlaethau’r dyfodol.

Rydym yn chwilio am ymgeisydd eithriadol i ymuno â’n tîm arwain chwaraeon cymunedol, rhywun sydd â sgiliau busnes nodedig, yn enwedig o ran datblygu partneriaethau a rheoli perthnasoedd. Mae eich sgiliau busnes, eich profiad a’ch ymddygiad yn hollbwysig ac rydym yn awyddus i annog ymgeiswyr o’r tu hwnt i’r sector chwaraeon.    

Rydym wedi ymrwymo i wneud chwaraeon cymunedol yn fwy amrywiol, hygyrch a phleserus i bawb a bydd rhaid i chi arwain ein dull strategol o weithredu er mwyn datblygu rhwydwaith eang o bartneriaid ymhellach. Bydd hyn yn cynnwys datblygu partneriaethau mewn chwaraeon a thu hwnt sy’n ymateb i agendâu presennol Llywodraeth Cymru a’i hagendâu yn y dyfodol, gan hybu arloesi a gweithio ar draws y sector cyhoeddus er mwyn mynd i’r afael â rhwystrau sy’n atal cyfranogiad.

Rhaid i reolaeth ar berthnasoedd o ansawdd uchel fod yn rhan greiddiol o’r hyn rydym yn ei wneud.  Byddwch yn arwain y gwaith hwn i sicrhau bod Chwaraeon Cymru’n batrwm o sefydliad a nodweddir gan gynllunio tymor hir effeithiol yn seiliedig ar gydweithredu a chynhyrchu ar y cyd.          

Mae Chwaraeon Cymru mewn sefyllfa unigryw i ddatblygu gwybodaeth o ansawdd uchel a all fod o gymorth i bartneriaid gyda’u cynllunio. Gan weithio’n agos â’n Tîm Gwybodaeth, byddwch yn sicrhau bod ein gwybodaeth am chwaraeon cymunedol yn cael ei defnyddio’n fewnol a gyda’n rhwydwaith o bartneriaid i sicrhau’r effaith orau posib.

Byddwch eisoes yn arweinydd profiadol gydag enw llwyddiannus am ddatblygu partneriaethau, rheoli perthnasoedd a chysylltu gwybodaeth â chynllunio a chyflawni. Rhaid i chi fod yn gyfforddus yn gweithio mewn amgylchedd sy’n symud yn gyflym a gallu defnyddio eich sgiliau rheoli newid gyda sefydliad uchelgeisiol sy’n datblygu.     

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu diwylliant arwain cynhwysol ac annog ceisiadau o gefndiroedd amrywiol.        

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein gweithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.       

Yn gyffrous am botensial y rôl? Beth am edrych ar 2 astudiaeth achos sy'n dangos effaith ein buddsoddiadau ar fywydau pobl.

Mwy na Chwaraeon - Burry Port

Mwy na chwaraeon - Zamu

Dyddiad Cau: 24 Ionawr 2018
apply now