Jobs with Denbighshire County Council | Leisure Opportunities
Leaderboard
Leisure Opportunities

Leisure Opportunities

Updating your job
search results
Job Search
see all jobs
Filter results:
Salary
Sector
Region
Employer

1 job with Denbighshire County Council

Denbighshire County Council is recruiting with Leisure Opportunities
star job
Denbighshire County Council
£48,865 - £53,743
Job location: Denbigh, Wales, United Kingdom
Only 2 days left to apply!
quick view
Job description:
£48,865 - £53,743 (subject to evaluation) + up to £8,000 relocation allowance
37 hours per week, based in Denbigh, permanent

We are seeking to appoint an experienced and accomplished Lead Officer who will help drive forward future development. You will build on secure foundations, inheriting many well developed plans and will be responsible for managing and growing a portfolio of inclusive visitor attractions. Through your strategic leadership and commercial focus, you will provide new and creative solutions to drive continuous service improvement. You will continue to transform how we do business and serve our customers, and grow our established, successful service.

The role comes with an attractive remuneration and benefits package, including an excellent pension scheme, flexible working, a variety of work-life balance policies, discounts at all our Leisure facilities as well as hundreds of national retailers, a generous holiday entitlement, and much more.

An experienced manager, you will have a successful track record in commercial leisure. You will be able to evidence that you can challenge practices, deliver income generating opportunities and implement successful commercial strategies. Significant experience of delivering and sustaining a culture that meets the needs of, and engages with, customers within a high performing work environment is an essential requirement.

Our dynamic and innovative service is at the forefront of change and improvement, both within the Council, and within the leisure industry in the UK, leading on a £750m Leisure Framework. We have overcome great challenges and are now one of the few Welsh Council's who are securing efficiencies whilst delivering a commercial, customer focused 'in house' service model. The service consistently performs at a high level, offering sustainable leisure options ensured by our progressive management culture.

We develop leaders for the future, and with significant investment committed to the leisure service in the forthcoming years, it is our staff who shape and deliver our successes. Our Leisure Strategy 'Opportunities For All - Improving Lives' sets out the service's vision and commitment to improve access to high quality settings in which everyone can enjoy leisure activities. Work will begin in 2018 to prepare a new strategy for the service and this position will be a leading role in it's development.

To apply for this incredible opportunity, please click on ‘apply now’ and apply online.

Closing Date : 18th August 2017

Swyddog Arweiniol - Hamdden Masnachol
£48,865 - £53,743 (yn amodol ar werthusiad) + hyd at £8,000 ffioedd adleoli
37 awr yr wythnos, lleolir yn Dinbych, parhaol

Rydym yn bwriadu penodi Swyddog Arweiniol profiadol a llwyddiannus a fydd yn helpu i lywio datblygiad yn y dyfodol. Byddwch yn adeiladu ar sylfaeni cadarn, gan etifeddu llawer o gynlluniau datblygedig, ac yn gyfrifol am reoli a datblygu portffolio o atyniadau cynhwysol i ymwelwyr. Drwy eich ffocws arweinyddiaeth a masnachol strategol, byddwch yn darparu datrysiadau newydd a chreadigol i lywio gwelliannau gwasanaeth parhaus. Byddwch yn parhau i drawsnewid y ffordd rydym yn gwneud busnes ac yn gwasanaethu ein cwsmeriaid, gan ddatblygu ein gwasanaeth sefydledig, llwyddiannus.

Mae’r rôl yn cynnwys pecyn tâl a buddion deniadol, gan gynnwys cynllun pensiwn gwych, cyfle I weithio’n hyblyg, amrywiaeth o bolisïau cydbwysedd gwaith-bywyd, gostyngiadau yn ein holl gyfleusterau hamdden, yn ogystal â channoedd o fasnachwyr cenedlaethol, hawl gwyliau hael, a llawer mwy.

Fel rheolwr profiadol, bydd gennych hanes blaenorol llwyddiannus ym maes hamdden masnachol. Byddwch yn gallu dangos y gallwch herio ymarferion, darparu cyfleoedd sy'n cynhyrchu incwm a gweithredu strategaethau masnachol llwyddiannus. Mae profiad sylweddol o ddarparu a chynnal diwylliant sy’n diwallu anghenion cwsmeriaid ac ymgysylltu â nhw mewn amgylchedd gwaith perfformiad uchel yn ofyniad hanfodol.

Mae ein gwasanaeth dynamig ac arloesol ar y blaen o ran newid a gwelliant, o fewn y Cyngor ar o fewn y diwydiant hamdden yn y DU, gan arwain ar Fframwaith Hamdden gwerth £750m. Rydym wedi goresgyn heriau mawr a bellach yn un o'r ychydig Gynghorau yng Nghymru sy'n sicrhau arbedion effeithlonrwydd tra’n darparu model ar gyfer gwasanaethau ‘mewnol’ masnachol, sy’n canolbwyntio ar y cwsmer. Mae’r gwasanaeth yn perfformio’n gyson ar lefel uchel, gan gynnig opsiynau hamdden cynaliadwy a sicrheir drwy ein diwylliant rheoli blaengar.

Rydym yn datblygu arweinwyr ar gyfer y dyfodol, a gyda buddsoddiad sylweddol wedi'i ymrwymo i'r gwasanaeth hamdden yn y blynyddoedd i ddod, ein staff ni sy'n siapio ac yn darparu ein llwyddiannau. Mae ein Strategaeth Hamdden 'Cyfleoedd i Bawb - Gwella Bywydau' yn nodi gweledigaeth ac ymrwymiad y gwasanaeth i wella hygyrchedd I leoliad o ansawdd uchel lle y gall pawb fwynhau gweithgareddau hamdden. Bydd gwaith yn dechrau yn 2018 i baratoi strategaeth newydd ar gyfer y gwasanaeth, a bydd y swydd hon yn brif rôl yn y datblygiad.

I wneud cais am y cyfle anhygoel hwn, ewch i www. sirddinbych.gov.uk a gwneud cais ar-lein.

Dyddiad Cau: 18 Awst 2017
apply now
1 - 1 of 1
Latest news
The historic Grayshott Spa in Surrey has been acquired by Austria-based health and medical resort specialists the Lanserhof Group. The ... Read more
Latest news
A curatorial development fund worth £500,000 (US$645,000, €550,000) has been created to help already established curators of museums and galleries ... Read more
Latest news
The All England Club is pushing forward with its plans to cover the No. 1 Court at Wimbledon. The new, ... Read more
Latest news
One of the biggest misconceptions made in the physical activity sector is that retired people cannot train hard. Writing in ... Read more
Latest news
One of the UK's biggest destination spas, the Lifehouse Spa and Hotel in the village of Thorpe le Soken, Essex, ... Read more